Gebruiksvoorwaarden

1. Identiteitsgegevens

Krachtens Wet 34/2002 van 11 juli voor Openbare Informatie en Elektronische Handelsdiensten, zegt de site-eigenaar dat de website-eigenaar "GRUPO M CONTIGO SL met TIN (BID) B37527900 is, gevestigd in Calle Concejo, 13, 2ºA, 37002 Salamanca en geregistreerd in het handelsregister van Salamanca van 20-08-2013, File 146, Volume 442, Book 0, Letter SA-15157 en e-mail: info@mcontigo.com .

2. Ontvangst door de gebruiker

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen het gebruik van de website www.zdraveikrasota.gb van GRUPO M CONTIGO SL

Toegang tot en gebruik van de website vereist de acceptatie van deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en het gebruik ervan, die onderhevig zijn aan de bepalingen en voorwaarden en toepasselijke wetten.

GRUPO M CONTIGO SL behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen van de informatie op de website, evenals de configuratie, presentatie en gebruiksvoorwaarden en de toegang ertoe. De gebruiker is automatisch gebonden aan de gebruiksvoorwaarden die gelden op het moment van toegang tot de website en zal periodiek moeten checken met de tach.

3. Wetgeving

De relaties tussen GRUPO M CONTIGO SL en de gebruikers van telematicadiensten die op deze site worden aangeboden, zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

Gebruik door gebruikers en toegang

Als gebruiker wordt u op de hoogte gebracht en gaat u ermee akkoord dat toegang tot deze site geen voorwaarde is voor het aangaan van een zakelijke relatie met GRUPO M CONTIGO SL of gerelateerde dochterondernemingen.

5. Intellectuele en industriële eigendom

Intellectuele eigendomsrechten van website-inhoud, grafisch ontwerp, logo's en codes zijn het eigendom van GRUPO M CONTIGO SL en vandaar de reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie of enige andere activiteit op de inhoud van de websites, zelfs als de bron wordt vermeld, is verboden zonder de schriftelijke toestemming van GRUPO M CONTIGO SL.

GRUPO M CONTIGO SL is de wettelijke rechthebbende van het gebruik van de inhoud die wereldwijd op de website wordt gepubliceerd.

GRUPO M CONTIGO SL kan zich echter niet verbinden tot het reproduceren, reproduceren, publiceren, afdrukken, wijzigen, transformeren, aanpassen en bijwerken van de inhoud en het sluiten van contracten met derden voor het gebruiken, afspreken, distribueren, vertalen, publiceren, afdrukken, en zelfs gebruiksrechten overdragen.

6. Inhoud van de website

GRUPO M CONTIGO SL behoudt zich het recht voor om informatie op websites bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en zelfs de toegang tot dergelijke informatie voor specifieke gebruikers te beperken of te weigeren.

GRUPO M CONTIGO SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie op websites van derden waartoe toegang kan worden verkregen via "links" of links van websites die eigendom zijn van GRUPO M CONTIGO SL. De aanwezigheid van andere "links" of links naar GRUPO M CONTIGO SL-websites is ter informatie, niet voor suggesties, uitnodigingen of aanbevelingen.

De auteurs van de inhoud bieden vrijwillig de eigendomsrechten van de werken als eigendom van GRUPO M CONTIGO SL, aangezien reproductie verboden is zonder de toestemming of vermelding van de oorspronkelijke bron.

Elke auteur die bijdraagt ​​aan de website is verantwoordelijk voor de artikelen, evenals de meningen die erin zijn verwoord. Bovendien zullen alle auteurs die willen publiceren vooraf worden beoordeeld door GRUPO M CONTIGO SL zonder enige verantwoordelijkheid te nemen voor de herziening of moderatie van inhoud die mogelijk onwettig is of, in mindere mate, ongepast. GRUPO M CONTIGO SL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die uiteindelijk wordt geplaatst, noch voor het gedrag van de gebruiker met betrekking tot gepubliceerde inhoud.

Als er inhoud is die intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden schendt, zal GRUPO M CONTIGO SL deze van de website verwijderen of de toegang ertoe beletten als een bevoegde autoriteit daarom verzoekt, zoals uiteengezet in deze verordening.

De site kan informatie bevatten over medische en gezondheidskwesties. De informatie die erin is opgenomen, is niet bedoeld als vervanging van het advies van een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. De gebruiker mag de informatie op de website niet gebruiken om een ​​ziekte of gezondheidsprobleem te diagnosticeren, maar u moet altijd een arts raadplegen.

De inhoud van de website is alleen informatief, dus het is niet genoeg voor de gebruiker om beslissingen te nemen.

6.1 Grafische inhoud

Grafische inhoud valt onder de licentie verkregen met Fotolia © ShutterStock Inc. en het gebruik ervan respecteert de voorwaarden van de overeenkomst die met deze bedrijven is gesloten.

Licentiegevers behouden alle eigendoms- en arbeidsrechten. Deze worden beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten van haar licentiegevers.

Bent u een fotograaf en herkent u enkele van de foto's die op deze website zijn gepost, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Het auteurschap hiervan zal worden herkend en direct van onze website worden verwijderd als u dat wenst.

GRUPO MCONTIGO SL is niet verantwoordelijk voor auteursrechtschendingen van foto's zonder licentie die mogelijk misbruik opleveren voor de auteurs waarmee we werken.

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de auteurs van viiva.pw.

GRUPO MCONTIGO SL onderzoekt de inhoud in detail om mogelijke schendingen te voorkomen. Als u informatie over schendingen van het auteursrecht ontvangt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@mcontigo.com

7. Disclaimer

GRUPO M CONTIGO SL is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige actie die wordt ondernomen op basis van de informatie die erin wordt verstrekt.

De website is bedoeld voor gebruikers ouder dan veertien (14) jaar oud en bevrijdt GRUPO M CONTIGO SL tegen elke toegang en ongeoorloofd gebruik van de website.

8. Kennisgeving van inbreuken

Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon meent dat de op de website geplaatste inhoud inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendomsrechten, kunnen de rechten van eer, privacy, afbeelding of enig ander recht contact opnemen met GRUPO M CONTIGO SL via een van de contactmethoden die op de website zijn vermeld, getiteld "Inbreuk op rechten", en verzocht om hun opname.

Houd er rekening mee dat het essentieel is om de volgende informatie te verstrekken:

  • Identificeer de rechten die worden beschermd door toepasselijke wetgeving die worden geschonden.
  • Identificeer vermeend inbreukmakende inhoud met voldoende informatie over GRUPO M CONTIGO SL om dergelijk materiaal op de site te vinden.
  • III. Contactgegevens (fysiek adres of e-mailadres en telefoonnummer) om GRUPO M CONTIGO SL in staat te stellen met de persoon of het bedrijf te communiceren.
  • Een verklaring dat een persoon of een onderneming beweert dat de informatie in de kennisgeving waar en accuraat is en dat zij in het bezit is van de rechten waarvan wordt beweerd dat ze inbreuk hebben gemaakt of gemachtigd zijn om hiernaar te handelen.
  • Een kopie van een nationale identiteitskaart, paspoort of ander document waaruit hun identiteit blijkt.

GRUPO M CONTIGO SL zal het verzoek onderzoeken en, als het accepteert dat deze persoon of onderneming reden heeft om verwijdering van beledigende inhoud te vragen, de site onmiddellijk van de website zal verwijderen zodat deze niet toegankelijk is voor gebruikers, zelfs niet uit de cache.

9. Scope

Alle inhoud, overeenkomst, contract of vergelijkbaar met die overeenkomsten op de website wordt beheerst door de Spaanse wetgeving. Bezoekers van deze website en elke persoon of bedrijf die gebruik maakt van of een dienst verleent, doet uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie die zal worden voorgelegd aan het Hof van Arbitrage van de Kamer van Koophandel en de Industrie van Salamanca als een stap voor de gerechtelijke procedure in de Rechtbanken van de Stad Salamanca om een ​​juridisch geschil op te lossen dat zich kan voordoen.